• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/YetisFatura
 • https://twitter.com/YetisFatura
Yetis Fatura
SELÇUK DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.

ile şirketimizin yapmış olduğu anlaşma sonucu artık selçuk doğal gaz fatura ödemelerinizi resmi olarak tahsil etmekteyiz.Son ödeme tarihi geçmiş olan doğalgaz faturalarınızın tahsilatını daha önce alamamaktaydık. Artık Selçuk Doğal Gaz A.Ş. nin resmi olarak ödeme noktası olarak faaliyet göstermekteyiz. Bulunduğumuz Çumra ilçesi olarak ilk bayi ünvanını taşımakta onur duyarız. Bayimiz ve bankalar haricinde yapılan ödemelerde sorun yaşamamanız için ödemelerinizi yapı kredi , garanti , şekerbank, denizbank gibi bankaları tercih ediniz.


Medaş Fatura

1-Abonelik işlemleri için nereye başvurulmalıdır?

Abonelik talep edilen yerdeki MEDAŞ İşletmesine başvurulması gerekmektedir.

2-Abonelik işlemlerinde ödenecek Güvence Bedeli nedir?

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi gereği güvence bedeli "Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, müşterinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere" güvence bedeli talep edilmektedir.

Tüketilen enerjinin bedeli, okunan sayaç değerine göre faturanın düzenlenip ilgilisine gönderilmesi için geçen süre ile fatura ödeme süresi (son ödeme tarihi) göz önüne alındığında, tüketilen elektriğin bedeli tüketim yapıldıktan en az bir ay gibi bir süre sonra tahsil edilebilmektedir. Bu nedenle, Şirketin müşteriden sürekli enerji bedeli alacağı bulunmaktadır. Bu enerji bedeli alacağının güvence altına alınması bakımından, gerekli olması halinde müşterinin borcuna mahsup edilmek üzere güvence bedeli alınmaktadır.

3-Bağlantı anlaşması nedir?

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile dağıtım sistemini kullanacak başvuru sahibi arasında imzalanması gereken, gerçek veya tüzel kişilerin dağıtım sistemine sürekli veya geçici olarak bağlantı yapmalarına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmadır.

4-Belediye Tüketim Vergisi ve yasal dayanağı nedir?

Belediye Tüketim Vergisi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir.

5-Çok zamanlı puant tarife abonesi olmak için ne yapmam gerekir?
 • Çok zamanlı puant abonesi olmak için; çok zamanlı puant tarife tüketime uygun bir adet elektronik sayaç temin edilmesi ve bir dilekçe ile bağlı olduğunuz Abonman Şefliğine müracaat edilerek sözleşme yapılması gerekmektedir. Herhangi marka bir elektronik sayaçın temin edilerek tesisata takılması hiç birşey ifade etmez, mutlaka "Çok zamanlı puant" tarife grubundan sözleşme yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla farklı fiyat uygulaması bu tarife grubunu seçen abonelere uygulanmaktadır. Ancak farklı saat dilimlerindeki tüketimi ölçmek için elektronik sayaça ihtiyaç bulunmaktadir. Piyasada reklamı yapılan degişik marka sayaçlar vardir. Burada dikkat edilecek husus alınacak elektronik sayaçın mutlaka "TEDAŞ ONAYLI" olmasıdır.
 • Çok Zamanılı Puant Tarife grubuna ait Aylık enerji birim fiyatları TEDAŞ'ın tarifeler sayfasından görebilirsiniz. Bu tarifelerden görülebileceği üzere yalnızca elektronik sayaç kullananlara bir indirim söz konusu değildir. Ancak günlük tüketiminizi ucuz saat dilimi olan (22:00 - 06:00) saatleri arasına kaydırdığınız oranda faturalarınız düşük olacaktır.                                       6-Çok zamanlı puant tarife uygulamasında zaman dilimi nasıldır ?
 • Bu tür abonelere saat (06.00-17.00) arası gündüz, normal tarife; saat (17.00-22.00) arası puant, pahalı tarife; (yaklaşık normalin iki katı); saat (22.00-06.00) arası gece, ucuz tarife (normalin yarısı) fiyatlarla fatura çıkarılmaktadır.

  7-Dağıtım sistem kullanım tarifesi kapsamındaki uygulamalar nelerdir?

  Dağıtım sistem kullanım tarifesi dağıtım sistemine bağlı olup, dağıtım şirketinden enerji alan tüketiciler ile dağıtım şirketi dışında başka bir tedarikçiden enerji alan dağıtım sistemi kullanıcılarını kapsamaktadır. Dağıtım sistem kullanım tarifesi, dağıtım sistemi kullanıcıları için en az bir, birden fazla veya tüm bileşenlerin uygulandığı aşağıdaki birim bedellerden oluşur.

  1. Dağıtım bedeli: Tek veya çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerden dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi miktarı üzerinden alınan kWh birim bedelidir.
  2. Güç bedeli: OG seviyesinden bağlı olup, çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinden bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.
  3. Güç aşım bedeli: Çift terimli tarife sınıfına tabi sanayi abonelerinin bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen gücü aşmaları halinde, aşılan güç miktarı üzerinden aylık olarak alınan kW birim bedelidir.
  4. Reaktif enerji bedeli: Dağıtım sistemi kullanıcılarından reaktif enerji uygulamasına tabi olanlar için ilgili mevzuatta reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması halinde ve 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarının 8 inci maddesinde belirtilen şartlar dahilinde uygulanan bedeldir.
  8-Elektrik faturam beklediğimden çok yüksek geldi. Bu durumda hangi yola başvurabilirim?

  Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; hatalı sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpım faktörü uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi düzenlenmesi gibi hususlardır.

  Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiden kaynaklanan hatalı bildirimlere karşı, müşteri tarafından fatura tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde itiraz edilebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraza konu tüketim bedeli ile müşterinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda müşteri, bir önceki dönem tüketim bedeli kadarını son ödeme tarihinden önce ödeyebilir. Bu durumda ödenmemiş bakiye için gecikme zammı uygulanamaz ve müşterinin elektriği kesilemez.

  İtiraz, ilgili tüzel kişi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları müşteriye yazılı olarak bildirilir. İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya talep etmesi halinde tüketiciye üç iş günü içerisinde nakden ödenir. İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunmaması halinde, itiraza konu tüketim bedelinin eksik tahsil edilen kısmı, müşteriden tahsil edilir. İtirazların ileri sürülmesindeki süre hususunda, diğer Kanunlardaki daha uzun süreli zamanaşımı sürelerine ilişkin hükümler saklıdır.

  9-Faturalar ve ihbarnameler nereye birakiliyor?

  Fatura bildirimleri, ilgili mevzuata uygun olarak hazirlanan perakende satiş sözleşmesinde yer alan “müşterinin kullanim yeri adresine gönderilen fatura veya ödeme bildirimi ile müşteriye tebliğ yapilmiş sayilir.” Hükmü gereğince bildirimler sayaç mahalline birakilir.

  Fatura bildirimleri ve ihbarnameler;

  Apatmanlar vb. Tüketim yerlerinde olmasi halinde görevliye veya yetkiliye, görevli olmamasi durumlarinda posta kutulari vb. Uygun yerlere birakiliyor. Görevli ve posta kutusu uygun olmayan durumlarda ise sayaç panosuna burakiliyor.

  Müstakil yerlerde abonenin olmasi durumunda aboneye, olmamasi halinde sayaç panosuna birakiliyor

  10-Faturalarda yer alan TRT Payı ve yasal dayanağı nedir?

  TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden katılımcıları için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay yatırmaz." hükmü yer almaktadır. 22/1/2003 Tarihli ve 2003/5201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile elektrik üretimi, dağıtımı ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından nihai tüketiciye satılan enerjiden elde edilen gayrisafi satış hasılatı üzerinden Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna intikal ettirilen %3,5 oranı tutarındaki pay % 2 olarak belirlenmiştir.

  11-Faturama Reaktif ceza tahakkuku yapılmış, iptali mümkün müdür?

  Yürürlükteki mevzuata göre reaktif ceza iptali mümkün değildir.

  12-Faturanin kesim aşamasi nelerdir?

  Fatura bildirimleri, ilgili mevzuata uygun olarak hazirlanan perakende satiş sözleşmesinde yer alan “müşterinin kullanim yeri adresine gönderilen fatura veya ödeme bildirimi ile müşteriye tebliğ yapilmiş sayilir.” Hükmü gereğince bildirimler sayaç mahalline birakilir.

  Fatura bildirimleri ve ihbarnameler;

  Apatmanlar vb. Tüketim yerlerinde olmasi halinde görevliye veya yetkiliye, görevli olmamasi durumlarinda posta kutulari vb. Uygun yerlere birakiliyor. Görevli ve posta kutusu uygun olmayan durumlarda ise sayaç panosuna burakiliyor.

  Müstakil yerlerde abonenin olmasi durumunda aboneye, olmamasi halinde sayaç panosuna birakiliyor

  13-Gecikmiş faturalar sadece medaş veznesine mi yatiriliyor?

  Gecikmiş faturalar, garanti bankasi ve şekerbank dişinda tahsilat anlaşmamiz olan tüm bankalar tarafindan tahsil edilebilmektedir.

  Hsbc ve iş bankasi gişe tahsilati yapmadiğindan dolayi vadesi geçmiş faturalar ancak internet veya atm üzerinden tahsil edilebilir.

  14-Güvence bedeli banka teminat mektubu olarak da verilebilir mi?

  Mesken abone grubundaki müşteriler güvence bedelini sadece makbuz karşılığında nakit olarak verir. Güvence bedeli, makbuz karşılığında nakit ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu (teminat mektubu) olarak verilebilir.

  15-Hafta sonu fatura ödemesi yapilabiliyor mu?
  Hafta sonu açik olan veznelerimiz;
  • Konya kule site alişveriş merkezi - 1 kat
  • Çalişma saatleri: Hafta içi hafta sonu : 10:00-20:00
  • Karaman makro market alişveriş merkezi
  • Çalişma saatleri: Hafta içi hafta sonu : 11:00-20:00
 • 16-Hangi durumlarda fark güvence bedeli verilir?

  Güvence bedelini teminat mektubu olarak vermişseniz; bağlantı gücünüzde veya abone grupları itibarı ile belirlenen güvence birim bedellerinde değişiklik olduğunda güvence bedeliniz son bedellere göre yeniden hesaplanır. Fark güvence bedeli; asıl güvence bedeli teminat mektubu olarak verilmiş ise teminat mektubu olarak, nakit verilmiş ise nakit olarak verilir.

  17-Ihbarname ne zaman gönderilmektedir?

  Tek faturali son ödeme tarihi geçmiş tesisatlara son ödeme tarihinden sonra 5 gün içerisinde elektrik tüketim borcuna bağli kesme ihbarnamesi gönderilir.

  2 fatura ve üzeri borçlu tesisatlarda elektrik tüketim borcuna bağli kesme ihbarnamesi birakilmadan tebliğ edilen fatura bildirimleri ihbarname kabul edilerek kesme işlemi yapilir.

  18-İnternet üzerinden fatura bilgilerimi görebilir miyim ?

  Online Borç sorgulama ekranına girip tesisat ve sayaç numaranızı yazdıktan sonra gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

  19-Kayıp-kaçak bedeli ve dayanağı nedir? Bu bedel kimler tarafından ödenmektedir? 2011 yılından önce de böyle bir bedel abonelere tahakkuk ettirilmiş midir?

  Kayıp-kaçak bedeli Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince müşterilere tahakkuk ettirilmektedir.

  Kayıp-kaçak bedeli 2011 yılı itibariyle tanımlanmakta ve belirlenmekte olan bir bedel değildir. Bu bedel 2011 yılı öncesinde de perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketicilere aktif enerji bedeli içerisinde tahakkuk ettirilen bir bedeldir.

  Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesi gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren "Ortalama Kayıp Kaçak Bedeli Fiyat Tavanı", dağıtım bölgesine girmesi öngörülen elektrik miktarı ile hedeflenen kayıp kaçak oranı sonucunda bulunan enerji miktarı esas alınarak hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Dolayısıyla, kayıp-kaçağın maliyetini dağıtım seviyesinden elektrik şebekesine bağlı olan sanayi tesisleri de dahil tüm elektrik tüketicileri ödemektedir. 2011 yılı öncesinde ise bu bedel sadece perakende satış lisansına da sahip olan dağıtım şirketinden elektrik satın alan tüketiciler tarafından ödenmekteydi.

  Faturada yer alan kayıp-kaçak tahakkuku kaçak enerji kullanımından dolayı faturada yer alan bir bedel değildir. Bu bedel elektrik sisteminde ortaya çıkan teknik ve teknik olmayan kaybın maliyetinin kayıp-kaçak hedef oranları ölçüsünde karşılanabilmesi amacıyla belirlenen bir bedeldir. Nitekim düzenlenen perakende satış tarifesinden enerji alan kullanıcıların 2011 yılındaki aktif enerji bedeliyle kayıp-kaçak bedelinin toplamı 2010 yılında uygulanan aktif enerji bedeliyle aynı değeri vermektedir. Dolayısıyla, 2011 yılında maliyet kalemlerinin ayrıştırılması söz konusu olup faturada ye alan kayıp-kaçak bedelinden dolayı düzenlenen tarifelerle elektrik satın alan tüketicilere uygulanan elektrik enerjisi fiyatı artmamıştır.

  20-Kira kontratı eşinin adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi

  Evlilik cüzdanı yetki belgesi olmadığından, kira kontratı eşinin adına düzenlenmiş olsa dahi sözleşme iptali yapılamaz.

  22-Mal sahibine, kiracının adına olan tesisatın borç bilgilerini verebilir miyiz?

  Mal sahibinin kiracısına ait borç bilgileri (cari döküm) mal sahibinin belgelenmesi halinde verilebilir.

  23-Perakende satış lisansı dağıtım şirketlerinden elektrik satın alan tüketicilere uygulanan tarife bileşenleri nelerdir?

  Faturada yer alan bu bedellere ayrıca diğer mevzuat gereği alınması gerekiyorsa Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Katma Değer Vergisi eklenmektedir.

  24-Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışındaki tedarikçilerden elektrik satın alan serbest tüketicilere uygulanan tarife bileşenleri nelerdir?

  İletim sistemi kullanıcısı serbest tüketicilere dağıtım tarifeleri kapsamında herhangi bir bedel uygulanmamaktadır. Bu tüketiciler iletim bedellerini TEİAŞ'a ödemektedirler. İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına özel hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılara dağıtım bedeli tahakkuk ettirilmemekte; kayıp enerji, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti bedeli ve iletim bedeli tahakkuk ettirilmektedir. İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına dağıtım şirketi hattı ile bağlı tek bir tüzel kişi durumundaki kullanıcılar ve diğer tüm dağıtım sistemi kullanıcılarına yukarıda belirtilen dört bedel de tahakkuk ettirilmektedir. Enerji fiyatı serbest tüketicilerle tedarikçileri arasında yapılacak ikili anlaşmalar kapsamında belirlenmektedir. Ayrıca diğer mevzuat gereğince Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, TRT Payı ve Katma Değer Vergisi ödenmektedir.

  25-Perakende satış sözleşmesi nedir?

  Bağlantı anlaşması mevcut kullanım yeri için, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi ile müşteriler arasında imzalanması gereken müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir. Perakende satış sözleşmesinin imzalanması ile aboneliğiniz yapılmış olur.

  26-Sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti bedeli ve dayanağı nedir? Bu bedel kimlere uygulanmaktadır?

  Elektrik Piyasası Kanununda perakende satış hizmeti; perakende satış lisansına sahip şirketlerce, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında tüketicilere sağlanan diğer hizmetler olarak tanımlanmıştır. Perakende satış hizmeti kapsamı, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan sayaç okuma, faturalama gibi diğer hizmetler olarak tanımlanmıştır. Sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli sayaç okuma maliyetlerini yansıtan ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve tarifelere ilişkin tebliğler kapsamında belirlenen bir bedeldir. Söz konusu bedel tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için okuma başına belirlenmektedir.

  27-Serbest olmayan tüketici kimdir?

  Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişi.

  28-Serbest tüketici kimdir?

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi.

  29-Tek zamanlı tarife nedir?

  Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisine tek bir fiyat olarak uygulanan tarifedir.

  30Tesisat dökümü ya da sözleşme bilgileri adı tutmayan bir kişiye verebilir miyiz?

  Tesisat dökümü veya sözleşme bilgileri, sahtecilikte kullanılma ihtimaline karşılık, ilgisi olmayan yetkisiz kişilere verilmemelidir. (vekaletname ibrazı halinde verilebilir.) Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması gerekir.

  31-Tesisat eşinin adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi?

  Evlilik cüzdanı bir yetki belgesi hükmünde olmadığından buna dayalı sözleşme iptali yapılamaz.

  32-Tesisat eşinin veya akrabasının adına olan bir kişiye soyadları tutuyor diye bilgi verebilir miyiz?

  Tesisat eşinin veya akrabasının adına kayıtlı olan kişilere tesisata ait borç bilgileri (cari döküm) verilebilir. Aboneye ait kimlik v.s. bilgiler, sahtecilikte kullanılma ihtimaline karşılık, kişinin vekaletname ibraz etmek ve yazılı talebi halinde verilebilir.

  33-Tüketiminiz nasıl belirlenir?

  Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında, tüketiminiz, okuma dönemleri itibariyle son okuma tarihindeki sayacınızın üzerindeki değer ile bir önceki okuma tarihindeki değer arasındaki farktır.

  34-Web sayfamızdan fatura ödemesi yapılabiliyor mu?

  İnternet ortamında fatura ödemesi ancak anlaşmalı olduğumuz bankalarda hesabınız var ise geçmişe dönük borçlarınız da dahil olmak üzere ilgili bankanın web sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Web sitemizden böyle bir uygulama yapılamamaktadir.  Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam12
  Toplam Ziyaret62366
  Döviz Bilgileri
  AlışSatış
  Dolar3.95663.9724
  Euro4.65144.6701